El portal disposa de funcionalitats de subscripció que permeten informar a l’usuari de noves publicacions al portal de seguretat. Si un usuari està interessat en una secció de la qual vol estar informat quan es publica una nova notícia o document, cal que seleccioni la opció “Subscriure’s” per estar-ne informat.

Les subscripcions poden ser configurades per l’usuari del portal per a que li siguin notificades diàriament, setmanalment o mensualment.