Els usuaris dels Ens adherits a EACAT.

El gestor d’usuaris és la persona responsable de donar d’alta els usuaris a EACAT i donar els permisos corresponents, assignació de rols, per poder accedir  al portal.

Cal habilitar el rols del servei d’EACAT: Portal de Seguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Un cop obtinguts els permisos, es pot accedir exclusivament a la informació de seguretat de l’ENS a la qual té permisos assignats.