El portal disposa de la secció “Inventaris” del menú superior on l’usuari (si té privilegis) pot accedir a l’inventari de tots els actius del portal de seguretat (aplicacions, servidors, IPs, URLs de les aplicacions), podent fer dos tipus de cerques: cerca en arbre o cerca mitjançant un llistat, el qual disposa d’un grup de filtres per facilitar la certa d’un actiu o actius concrets.

A més a més, cada actiu disposa d’informació addicional, com és la relació jeràrquica dels actius als quals presta servei l’actiu cercat (actius pares), així com els actius que depenen d’ell (actius fill). Aquesta relació permet entendre les dependències entre els diferents nivells i tipologies d’actius.