El servei FUE Local facilita als ens locals disposar de la informació detallada per a diferents tràmits associats a la tramitació d’activitats empresarials, incloent el detall de la seva fitxa descriptiva, el formulari electrònic, així com una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon.

Els ajuntaments integrats al projecte disposaran també de la connexió a la “Cerca guiada de tràmits” inclosa dins el projecte de la Finestreta Única Empresarial (Oficina de Gestió Empresarial).

El servei FUE Local s’emmarca dins del context de la Directiva de Serveis del Mercat Interior i de la Finestreta Única Empresarial (FUE), on el Consorci AOC va rebre l’encàrrec del Govern de coordinar un grup de treball tècnic, multidisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.