Des de l’AOC, i a partir dels treballs que corodina l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) amb participació del món local, es treballa per evolucionar el servei i  anar actualitzant el servei als diferents canvis  normatius, el darrer, per exemple a primers de 2020 amb l’adequació dels tràmits de declaració responsable d’onertura i comunicació d’obertura a la llei de facilitació econòmica.

A nivell comunicatiu des de l’AOC es promocionaran models de comuniciació generalistes (com són les publicacions en els blogs AOC sobre el servei), però si es considera convenient, també es fomentaran comunicacions personalitzades amb els canvis destacats.