El Validador pot generar els següents tipus de segells de temps:

 – CMS: estàndard RFC3161.

 – XMLTimeStampToken:   Segell de temps en format XML segons el protocol DSS.