Aquest article està adreçat a les administracions públiques. Si ets un ciutadà interessat a obtenir el padró, visita el web del teu ajuntament per obtenir les indicacions de com fer la sol·licitud.

La comunicació de les dades de domicili forma part el servei Padró de Via Oberta.

L’objectiu del servei Padró és facilitar l’intercanvi de les dades del padró municipal d’habitants (PMH) entre les administracions públiques i altres entitats amb garanties jurídiques i de seguretat, per evitar que el ciutadà hagi de presentar documentació per acreditar el seu domicili. Per això inclou dos serveis de col·laboració interadministrativa:

 • La comunicació telemàtica, per part d’un interessat, de les dades del seu domicili de residència a un conjunt d’administracions públiques.
 • La consulta telemàtica de dades del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública o d’un interessat en el marc d’un tràmit o gestió que requereixi l’acreditació del domicili de residència.

En ambdós casos és necessari que l’ajuntament s’hagi configurat com a cedent de les dades del seu PMH, mitjançant una de les dues opcions:

 • Els municipis de +20.000 habitants poden connectar directament el seu PMH al servei Padró de Via Oberta. Per fer-ho cal haver signat un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC.
  Un cop signat el conveni, l’ajuntament s’ha de posar en contacte amb l’Oficina de suport a la Integració a través del següent formulari, especificant com a servei implicat l’opció Via Oberta i l’Assumpte: “Integració del PMH al servei Padró”.
 • Els municipis de -20.000 habitants poden delegar la gestió del seu PMH a un òrgan supra-municipal (Diputació o Consell Comarcal) amb qui el Consorci AOC hagi signat un conveni de col•laboració per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i la Diputació de Girona per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i la Diputació de Lleida per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i la Diputació de Tarragona per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants
  • Conveni de Col•laboració entre el Consorci AOC i el Consell comarcal del Baix Empordà per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants