El portal incorpora funcionalitats que permeten exportar la informació a fitxers ofimàtics (Excel) per facilitar-ne la seva explotació en cas que sigui estrictament necessari. Les diferents seccions, com són Vulnerabilitats, reports, inventari, entre d’altres, permeten fer aquest tipus d’exportació (en cas de disposar dels permisos pertinents).